Regler for medlemskab i Gladsaxe CrossFit​

​Såfremt du ønsker at blive medlem af Gladsaxe CrossFit, kan du indmelde dig via hjemmesiden. Du kan booke tid for introtime via hjemmesiden, men ikke deltage i workout, før du har hentet dit medlemskort.

Ved indmeldelse og første betaling af kontingent skal legitimation, eksempelvis i form af sygesikringsbevis, samt betalingskort forevises.

​​

Et medlemskab af Gladsaxe CrossFit giver ubegrænset adgang til træning i centerets åbningstider (se under ”Holdplaner”). Medlemsskabet er personligt og kan alene benyttes af den person, hvis navn og data fremgår af medlemskortet. Husk at give besked, såfremt der sker ændringer i de oplysninger - navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto o.s.v., der er givet ved indmeldelsen.​

Såfremt en person er under 18 år eller er umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen og hæfter økonomisk for medlemsskabet.

​​

Hvis medlemskortet bortkommer eller beskadiges, bedes du straks meddele dette til Gladsaxe CrossFit, som vil foranledige et nyt kort udstedt mod betaling efter gældende takst.

​​

DIBS-medlemsskab er et medlemskab, der løber, indtil det opsiges af en af parterne i henhold til reglerne for opsigelse. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er forudbetalt for. Det er ikke muligt at få hel eller delvis refundering af forudbetalte medlemskaber.

​​

Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab tilmeldes aftalen DIBS, og der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første betaling via DIBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

​​

Øvrige medlemskaber betales kontant månedsvis. Medlemskabet udløber automatisk.

For sen indbetaling vil medføre en rykkerskrivelse og betaling af et gebyr efter den til enhver tid gældende takst, for tiden kr. 150.

​​

Såfremt medlemmet trods rykkerskrivelse ikke betaler det skyldige beløb inden for den angivne frist, vil medlemmets kort blive spærret, hvilket indebærer at medlemmet udelukkes for træning i Gladsaxe CrossFit.

Medlemmet vil igen kunne benytte sig af træning og øvrige faciliteter, så snart Gladsaxe CrossFit's tilgodehavende er fuldt udlignet.

​Prisændringer annonceres på hjemmesiden senest to uger før, prisændringerne træder i kraft.

Medlemskabet kan stilles i bero for minimum to uger og så længe, medlemmet ønsker. Inden bero-periodens påbegyndelse skal der angives start- og slutdato for den periode, man ønsker at holde pause. For hver periode erlægges et gebyr i henhold til Gladsaxe CrossFit's gældende takst. I tilfælde af sygdom dokumenteret ved lægeerklæring, synlig skade eller graviditet betales der ikke gebyr. Det er ikke muligt at stille et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berostillelse ophæves, hvis medlemskabet opsiges.​

Medlemsskabet kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse skal ske ved personlig henvendelse i Gladsaxe CrossFit eller skriftligt pr. brev. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne dokumentere, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og medlemmets underskrift.​

Gladsaxe CrossFit forbeholder sig ret til at foretage ændringer i priser, åbningstider og i medlemsbetingelserne. Ændringer annonceres med minimum 14 dages varsel på hjemmesiden under ”Nyheder”. Medlemmet er selv ansvarlig for at holde sig opdateret herom via Gladsaxe CrossFit's hjemmeside.

​​

Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende skal konsultere en instruktør, inden træningen påbegyndes.​

Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Gladsaxe CrossFit. Gladsaxe CrossFit tager heller ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre medlemmers handlinger eller mangel på samme. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

Værdigenstande

​Gladsaxe CrossFit bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande opbevares i træningslokalet, hvor medlemmet selv har mulighed for at holde øje med sine ejendele.

​Ordensregler

Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Gladsaxe CrossFit's personale skal altid følges.

​​

Afmelding af reservation

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest to timer før starttidspunktet. Er et medlem forhindret i at fremmøde til aftalt privattræning med en instruktør, skal der meldes afbud senest 24 timer før starttidspunktet.

​​

Udelukkelse og doping

Gladsaxe CrossFit kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald refunderes samtlige ubenyttede forudbetalinger. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art.

​​

Gladsaxe CrossFit har en absolut nul-tolerance i forhold til brug af doping, herunder "social drugs". Bevisligt misbrug medfører øjeblikkelig udelukkelse fra træning i centeret og politianmeldelse.

Ovenstående samt accept af, at træning sker på eget ansvar, gælder for alle medlemmer i Gladsaxe CrossFit, dvs. for holdtræning, privattimer, open gym, kurser for medlemmer og ikke-medlemmer samt alle andre relaterede aktiviteter. For yderligere oplysninger om priser og gebyrer henvises til Gladsaxe CrossFit's hjemmeside.​

Udmeldelse

Vi har ingen bindingsperiode, men udmeldelse vil af hensyn til betalingstilmeldelse hos pbs/dibs være løbende måned + 1 måned.

Udmeldelse skal være skriftlig og er først endelig, når bekræftelse heraf er modtaget fra Gladsaxe CrossFit

​Betaling i forbindelse med abonnement

Ved oprettelse af kontant medlemsskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemsskab/kontantoverførsel tilmeldes aftalen kontantoverførsel, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via kontantoverførsel. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for, at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.

Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til, at GladsaxeCrossfit opbevarer stamoplysninger.

Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes kontaktoverførsels-aftale, d.v.s., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder GladsaxeCrossfit sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredjepart.​

Før et træk via betalingskort kan foretages, skal kortoplysninger stemme overens med Nets' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet, som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.​

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Medlemmet er til enhver tid selv ansvarlig for, at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke, kan Gladsaxe CrossFit uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.​

Gladsaxe CrossFit fraskriver sig ethvert ansvar for fejl opstået i forbindelse med oprettelse af medlemskab på nettet.​

Gladsaxe CrossFit

CVR: 34583978

Adresse

Hørkjær 1, 2730 Herlev

E-mail

gladsaxecrossfit@hotmail.com

Gladsaxe Crossfit
Tobaksvejen 4, byg. D
2860 Søborg